Činnost sboru v datech

1990 – 2009

1990

 • Sběr odpadového železa
 • Od 1.6. opět název „Sbor dobrovolných hasičů Jámy“
 • Ruší se městské výbory, znovu okrsky, nové stanovy a předpisy.
 • Zvolen nový výbor.

1991

 • Organizace je členem hasičské pojišťovny v Brně, zakoupeny akcie.
 • Účast na 100.výročí v Novém Veselí.
 • Účast na námětovém cvičení ve Vysokém.
 • Provedeno námětové cvičení ve zdejším JZD.
 • Vyčištění požární nádrže
 • Příspěvek nemocnici v Novém Městě n. Mor., 300,-Kč
 • Předání medailí za věrnost.

1992

 • Proveden sběr odpadního železa, výtěžek 2 900,-Kč
 • Školení členů v Jánských koupelích: Jaroslav Ptáček, Josef Sochor, Václav Janů
 • Účast na soutěži PD ve Škrdlovicích
 • Účast na námětovém cvičení ve Žďáře II
 • Účast na 100.výročí ve Slavkovicích a v Ostrově n.Osl.
 • Předání medailí za věrnost

1993

 • Účast na oslavách ve hlinném, provedeno cvičení
 • Sběr odpadního železa, 76q se ziskem 3 040.-Kč
 • Účast na školení v Jánských Koupelích – dva strojníci
 • Účast na 100.výročí v Řečici a Veselíčku
 • Nekonala se žádná cvičení

1994

 • Zakoupen nový motor do auta
 • Oslavy 105.výročí nebudou, členové uskuteční přátelské posezení s opékáním selete.
 • Předání medailí za věrnost
 • Zemřel Josef Hron

1995

 • Nový výbor: Jaroslav Ptáček – velitel, Jiří Vališ – preventista, Josef Mach st. – pokladník, Josef Chroust – veden jako čestný velitel, zastával funkci 35 let
 • Obec požádána o zakoupení nové stříkačky.
 • Oprava staré stříkačky – výměna vývěvy
 • Posezení s opékáním selete
 • Sběr odpadového železa, výnos 8 370,-Kč
 • Zakoupena nová stříkačka PPS12
 • Opravena siréna
 • Zpracován hasební plán obce, včetně hydrantů a vzdáleností
 • Oprava požárních nádrží v obci
 • Předání ocenění zasloužilým členům

1996

 • Sbor vlastní 3 motorové stříkačky, odsouhlasen prodej jedné starší stříkačky
 • Bylo zakoupeno 5 ks uniforem, 2 hadice B, halogenová svítilna
 • Účast na školeních a konferencích
 • Sběr odpadového železa
 • Účast na okrskové soutěži na Velkém Dářku
 • Byla ukončena činnost mladých hasičů, chybí vedoucí, nezájem dětí
 • Proběhlo námětové cvičení v obci
 • Zemřel dlouhodobý, bývalý pokladník sboru Josef Ptáček
 • Posezení při pečení selete
 • Členská základna čítá 65 členů

1997

 • Účast na okrskové konferenci ve Škrdlovicích
 • Zemřel dlouholetý člen, funkcionář a bývalý velitel Josef Chroust
 • Proveden sběr železa
 • Účast na okrskové soutěži, Jámy 6.místo
 • Sbor daroval na pomoc oblastem postižených záplavami částku 5 000,-Kč. Tyto penízes dalšími peněžními prostředky byly zaslány do postižené obce Nové Heřmanovy v okrese Bruntál.
 • Zakoupeno 21 pracovních stejnokrojů pro zásahovou jednotku a dokoupeno 6vycházkových stejnokrojů.
 • Probíhala pravidelná cvičení
 • Účast na různých školeních funkcionářů
 • Strojový park tvoří T805 bez TK, 2 motorové stříkačky PPS12 a 1x PS12 – všechnyjsou provozu schopné.
 • Sbor čítá 57 členů

1998

 • Účast na okrskové konferenci a školení funkcionářů
 • Proběhla volba nového výboru okrsku, z našeho sboru byli zvoleni: Jaroslav Mach –starosta okrsku, Josef Hudeček – strojník okrsku.
 • Byly prováděny preventivní prohlídky objektů
 • Proveden sběr železného šrotu
 • Účast na oslavách 100 let založení v Petrovičích a 110 let v Obyčtově

1999

 • Účast na kurzech velitelů – 2 členi, strojníků – 3 členi, preventistů – 1 člen, vedoucíchMH – 1 člen.
 • Znovu založen kroužek mladých hasičů
 • Byla zakoupena AVIE 31N, průběžně pak prošla GO,T805 byla prodána
 • Sbor čítá 55 členů, zásahovou jednotku tvoří 20 členů.
 • Proběhly oslavy 110.výročí založení, byly předány medaile „Za příkladnou práci“:Josefu Machovi st., Jaroslavu Ptáčkovi, Josefu Sochorovi, Jiřímu Vališovi a medaile„Za zásluhy“: Pavlu Jůdovi
 • Proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, odpracováno 992 hodin
 • Sběr starého železa
 • Okrsková soutěž ve Vatíně, Jámy 4. místo
 • Ve zvoleném výboru nově pracují: Jan Mach jako strojník, Jan Kabrda jako vedoucíMH, Pavlína Štouračová jako kronikářka sboru

2000

 • Sbor čítá 56 členů, zásahová jednotka 19 členů
 • Náhlé úmrtí mladého, schopného vzdělavatele a bývalého strojníka sboru a okrskového strojníka Josefa Hudečka
 • Proběhl sběr starého železa,176q
 • Účast na okrskové soutěži na velkém Dářku, Jámy 7. místo
 • Účast MH na hře Plamen
 • Ve VV okrsku byl dosazen na místo okrskového strojníka Jan Mach. Nahradil zesnulého Josefa Hudečka.
 • Sbor odebírá 3 ks Hasičských novin, 1 ks Alarm revue, 4x ročně 1 ks Hasičskéhozpravodaje

2001

 • Proveden sběr železa, 88q
 • Účast na okrskové soutěži na Velkém Dářku
 • Účast MH ve hře Plamen, a na pochodu „Krajem Jana Žižky“v Přibyslavi
 • Účast na různých školeních a konferencích
 • Účast na námětovém cvičení ve Světnově, dálková doprava vody
 • Zemřel nejstarší člen sboru Jaroslav Sláma (ve sboru 62 let)
 • Byla prodána naše nejstarší PS12
 • Sbor čítá 53 členů

2002

 • Tradiční sběr železa
 • Účast na okrskové soutěži v Ostrově n. Osl.
 • Účast MH na hře Plamen
 • Účast na oslavách 120 let v Bobrové, 110 let Ostrov n. Osl., 750 let založení Žďárského kláštera
 • Pomoc při oslavách 750. výročí založení obce

2003

 • Sběr železa
 • Účast na okrskové soutěži v Hamrech n. Sáz. (25.5.)
 • Účast MH ve hře Plamen
 • Pořádáno pečení selete
 • Účast na školení strojníků a velitelů
 • Účast na oslavách 110.výročí ve Hlinném, 110.výročí na Veselíčku
 • Okrsková konference v Jamách

2004

 • Sběr starého železa
 • Okrsková soutěž ve Vysokém
 • Námětové cvičení ve Škrdlovicích
 • Odstupuje dosavadní vedoucí MH Jan Kabrda, noví vedoucí: Alena Machová, Stanislav Mach, Jana Mazánková, Pavlína Štouračová 
 • Konány oslavy k 115. výročí založení sboru
 • Pořízen nový prapor u firmy Alerion v Bystřici n. Pernštejnem
 • Na shromáždění starostů obdržel sbor stuhu k praporu
 • Zakoupen nový třídílný hliníkový žebřík
 • SDH je v okrskovém hodnocení z 22 sborů na 5.místě
 • Sbor čítá 54 členů

2005

 • Účast na konferenci okrsku Žďár ve Škrdlovicích – došlo ke změnám ve vedení – odstupující starosta okrsku Jaroslav Mach převzal „Čestné uznání okrsku“ a byl mu ponechán titul „Čestný předseda okrsku“
 • MH se zúčastnili prohlídky v HZS Žďár n. Sáz.
 • Sběr starého železa
 • Účast na okrskové soutěži v Najdeku, Jámy 5.místo
 • Zakoupeno 10 sportovních souprav pro MH a 2 pracovní stejnokroje pro vedoucí MH
 • Účast ve hře Plamen
 • Účast na různých školeních
 • Jaroslav Mach navržen do klubu „Zasloužilých funkcionářů okresu Žďár“
 • Byla zakoupena nová baterie do AVIE
 • Sbor čítá 61 členů

2006

 • Sběr starého železa
 • V okresním zpravodaji v galerii jubilantů byl zapsán náš člen u příležitosti životníhojubilea bratr Pavel Jůda. Dlouholetý řidič, strojník, držitel několika svazových vyznamenání, 54 let členství, člen výboru SDH, nositel odznaku „Svatého Floriána“.
 • Účast na okrskové soutěži ve Žďáře, za přítomnosti ministra vnitra Františka Bublana
 • Činnost kolektivu MH byla velmi kladně hodnocena.
 • Byly zakoupeny stejnokroje pro MH
 • MH se zúčastnili 20.ročníku pochodu „Krajem Jana Žižky“. Naše skupina bylazachycena reportérem Alarm revue.
 • Účast na školení vedoucích MH
 • V Hasičském zpravodaji v galerii jubilantů byl zapsán další člen sboru při příležitosti významného životního jubilea zasloužilý funkcionář bratr Cyril Holemář. Vykonávalrůzné funkce ve výboru SDH, je nositelem medaile „Za mimořádné zásluhy“ a dalšíchsvazových vyznamenání a „Pamětního listu ÚSH ČMS“.

2007

 • Byla zakoupena nabíječka na aku baterie a startovací zařízení
 • Zemřel dlouholetý člen a bývalý funkcionář sboru Pavel Jůda
 • Sběr železného šrotu
 • Účast na soutěžích: okrskové v Ostrově n. Osl., MH ve hře Plamen, okresního kola dorostu v Bystřici n. Pern.
 • MH se zúčastnili nultého ročníku „Hamerského srandamače“
 • Účast na oslavách 115.výročí SDH Slavkovic
 • Účast na „Střítežském hasíkovi“ – soutěž koněspřežných stříkaček, Jámy obsadily 3.a 6.místo, pro děti byly připraveny různé soutěže
 • Účast na PYROCARU v Přibyslavi
 • Zakoupeno dalších 5 pracovních a 4 vycházkové stejnokroje
 • Účast členů na různých školeních

2008

 • Proběhlo shromáždění a ocenění vedoucích MH u příležitosti 35.výročí založení MH na OVSHČMS, medaili k 35.výročí převzala Pavlína Štouračová
 • Sběr starého železa
 • Účast na 125.výročí SDH Karlov
 • Účast na slavnostním předání nového hasičského vozidla v Ostrově n. Osl.
 • Sběr kamene v ZD
 • Účast na soutěžích: okrskové v Obyčtově, MH ve hře Plamen, okresního kola dorostuv Bystřici n. P. – za jednotlivce postoupili do krajského kola (v Petrovicích u Třebíče)Josef Dvořák a Jan Hudeček
 • Účast na „Faraonském běhu na Zelenou horu“
 • Účast na Pyrocaru v Přibyslavi
 • MH se zúčastnili 1. ročníku „Hamerského srandamače“
 • Účast na předání nového vozidla ve Žďáře II
 • Setkání hasičů starších 60ti let ve Škrdlovicích se zúčastnilo 5 členů
 • Sbor čítá 66 členů

2009

 • Sběr železného šrotu, 6 670 kg
 • Účast na okrskové soutěži na Velkém Dářku
 • Sběr kamene v ZD
 • Účast MH ve hře Plamen a na „Hamerském srandamači“
 • Účast na okresní soutěži dorostu v Bystřici n. P., do krajského kola postoupiliv jednotlivcích Renata Štouračová a Jan Hudeček
 • Školení rozhodčích pro hru Plamen se zúčastnily 3 členky sboru
 • MH absolvovali výuku s praktickým výcvikem první pomoci pod vedením zkušenézdravotní sestry
 • Vítání hasičského průvodu v naší obci (10.6.), historické hasičské vozidlo vezlo olympijský oheň do Ostravy u příležitosti Hasičské olympiády.
 • Oslavy 120.výročí založení, svěcení praporu, předání standarty sboru
 • předání ocenění u příležitosti výročí SDH. Medaili „Za zásluhy“ obdrželi: JanBratránek, Jiří Janů st., Václav Janů, Václav Kabrda st., Josef Mazánek, Jaroslav Starý ml., Pavlína Štouračová; medaili „Svatého Floriána“ obdrželi: Pavel Kondrát,Josef Mach st., Jaroslav Ptáček, Josef Sochor, Petr starý st., Jiří Vališ; „Řád svatého Floriána“ obdrželi: Cyril Holemář, Jaroslav Mach, Miroslav Mach.
 • Účast na Malopolských závodech koněspřežných stříkaček (14. -17.8. Ząb, Polsko), Jámy zvítězily.
 • Účast zástupců na slavnostní schůzi k 105.výročí SDH Lhotka a 100.výročí SDH Vysoké
 • Ukázka se starou stříkačkou na oslavách výročí SDH Pohledec
 • Účast na setkání zástupců sborů ve zbrojnici Žďár II s představiteli kraje Vysočina a politiky ČSSD
 • Účast na „Memoriálu Jana Dřínka“, 3 družstva
 • Účast 3 členů na aktivu zasloužilých funkcionářů ve Žďáře
 • Účast na „Faraonském běhu“
 • Sbor čítá 68 členů