Výtvarná soutěž pro děti a mládež zahájena

Pro děti mateřských škol, žáky základních, studenty středních škol, učně středních učilišť  a děti s tělesným postižením byl s příchodem nového roku vyhlášen další ročník „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2011“. Do soutěže se mohou prostřednictvím svých škol přihlásit

Obsahové zaměření

  • vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.;
  • pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí
  • zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku

Doporučený rozsah a formát prací

  • výtvarná část – výkresy formátu max. A 3, tj. 30 x 42 cm (nedoporučují se pastelky)
  • literární část – max. 4 strany formátu A 4
  •  ze soutěže budou vyřazeny trojrozměrné předměty a kolektivní práce

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou, Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – územní odbor Žďár  nad Sázavou a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – regionální pobočka Žďár nad Sázavou.

Základní kolo přímo na školách proběhne do 31.3. 2011, hodnocení autorských prací v rámci okresu proběhne do 15.4. 2011, krajské kolo v kraji Vysočina do 6.5. 2011 a republikové finále proběhne 3.6. 2011.

Všem mladým autorům přejeme hodně tvůrčí inspirace.

 

www.dh-vysocina.cz/z-novinky/621-novinky-leden-2010

 

-jj