Výroční valná hromada SDH Jámy 2010

Program

 1. Zpráva o činnosti sboru za rok 2010
 2. Zpráva o činnosti mladých hasičů
 3. Zpráva o hospodaření SDH
 4. Zpráva revizora účtu SDH
 5. Předání  ocenění
 6. Diskuse
 7. Návrh a přijetí usnesení

 

Usnesení výroční valné hromady SDH Jámy za rok 2010

Výroční valná hromada SDH Jámy po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy revizora, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

 

I. Schvaluje:  

 1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za daný rok.
 2. Zprávu revizora SDH.
 3. Členský příspěvek na další rok ve výši 100 Kč za člena staršího 15 let.
 4. Hlášení o činnosti SDH za daný rok.

 

II. Ukládá:

a)      výboru SDH
 1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.
 2. Zpracovat  plán  práce  SDH  na  další rok.
 3. Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce.
 4. Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH.

                                                                                                                                

b)     všem členům SDH
 1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok.
 2. I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH. 

 

Účast:

32 členů, 11 omluveno, 1 host, 18 mladých hasičů, 1 mladý hasič omluven